Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 2 april 2020.

Algemene Voorwaarden SEVN Media Producties, gevestigd te Dongen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63697505.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                 De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

SEVN Media Producties:                 SEVN Media Producties, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63697505. SEVN Media Producties is een onderneming gericht op video- en fotografie en het ontwerpen van grafische designs.

Opdrachtgever:                                Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Bedrijf:                                             De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                                      De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Overeenkomst:                                 Elke Overeenkomst gesloten tussen SEVN Media Producties en de Opdrachtgever.

Opdracht:                                         De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Dienst:                                              Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die SEVN Media Producties voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Product:                                            Alle Producten die SEVN Media Producties voor of ten behoeve van de Opdrachtgever, in het kader van de Overeenkomst van Opdracht tot dienstverlening, heeft gecreëerd.

Koop en Dienstverlening               De Overeenkomst tussen SEVN Media Producties en de Opdrachtgever, waarbij in het

op afstand:                                       kader van een door SEVN Media Producties georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Tegoedbon:                                      Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor de Opdrachtgever.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen SEVN Media Producties en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met SEVN Media Producties, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden SEVN Media Producties en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met SEVN Media Producties zijn overeengekomen.

Indien SEVN Media Producties niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SEVN Media Producties in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

Alle aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van SEVN Media Producties zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

SEVN Media Producties kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is SEVN Media Producties daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SEVN Media Producties anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht SEVN Media Producties niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van SEVN Media Producties.

Artikel 5 Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Beëindiging Overeenkomst

SEVN Media Producties en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel SEVN Media Producties als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal SEVN Media Producties de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 7 Annulering Overeenkomst

De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

In geval van annulering van de Overeenkomst zal SEVN Media Producties de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het tijdstip waarop de opdrachtgever de Overeenkomst annuleert:

 • Bij annulering tot 10 werkdagen voor aanvang van de datum waarop afgesproken is dat werkzaamheden zullen plaatsvinden: kosteloos;
 • Bij annulering vanaf 10 werkdagen tot 7 werkdagen voor aanvang van de datum waarop afgesproken is dat werkzaamheden zullen plaatsvinden: 25% van de vergoeding;
 • Bij annulering vanaf 7 werkdagen tot 5 werkdagen voor aanvang van de datum waarop afgesproken is dat werkzaamheden zullen plaatsvinden: 50% van de vergoeding;
 • Bij annulering vanaf 5 werkdagen tot 2 werkdagen voor aanvang van de datum waarop afgesproken is dat werkzaamheden zullen plaatsvinden: 75% van de vergoeding;
 • Bij annulering daarna (na 2 werkdagen) voor aanvang van de datum waarop afgesproken is dat werkzaamheden zullen plaatsvinden: 100% van de vergoeding;

Artikel 8 Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt SEVN Media Producties de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SEVN Media Producties zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal SEVN Media Producties de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vaste vergoeding of vaste prijs is overeengekomen, zal SEVN Media Producties daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal SEVN Media Producties proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

SEVN Media Producties zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SEVN Media Producties kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en SEVN Media Producties zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 9 Uitvoering Overeenkomst

SEVN Media Producties zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

SEVN Media Producties heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

SEVN Media Producties heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SEVN Media Producties het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is SEVN Media Producties niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SEVN Media Producties het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan SEVN Media Producties.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft SEVN Media Producties het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10 Vergoeding en/of prijzen

De vergoeding/prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De vergoeding/prijzen zijn exclusief extra kosten, zoals reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een vergoeding of prijs is overeengekomen, zal de vergoeding/de prijs worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van SEVN Media Producties.

Van alle bijkomende kosten zal SEVN Media Producties tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 11 Wijziging vergoeding en/of prijzen

Indien SEVN Media Producties bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste vergoeding/prijs overeenkomt, dan is SEVN Media Producties gerechtigd tot verhoging van deze vergoeding/prijs, ook wanneer de vergoeding/prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien SEVN Media Producties het voornemen heeft de vergoeding/prijs te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van de vergoeding/prijs plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op SEVN Media Producties rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • SEVN Media Producties alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst de vergoeding/prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

SEVN Media Producties zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van de vergoeding/prijs in kennis stellen. SEVN Media Producties zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 12 Uitvoering- en leveringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en de Producten zullen worden geleverd binnen een door SEVN Media Producties opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden dan wel de levering van bepaalde Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien SEVN Media Producties gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn/leveringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan SEVN Media Producties heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn/leveringstermijn dient de Opdrachtgever SEVN Media Producties schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij SEVN Media Producties alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering of levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat SEVN Media Producties haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat SEVN Media Producties binnen deze termijn niet over tot uitvoering of levering, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13 Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op zowel locatie van SEVN Media Producties, op locatie van de Opdrachtgever als op een locatie gekozen door de Opdrachtgever.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in het buitenland.

Met betrekking tot de videografie en videoproductie heeft de Opdrachtgever recht op 2 feedbackrondes. SEVN Media Producties stuurt de Opdrachtgever een eerste concept toe, waar de Opdrachtgever feedback op kan geven. Aan de hand van de feedback kan SEVN Media Producties het concept aanpassen en het tweede concept naar de Opdrachtgever sturen, waar de Opdrachtgever nogmaals feedback op kan geven. Daarna zal SEVN Media Producties de Opdrachtgever de eindversie toe sturen. Mocht de Opdrachtgever nog feedback hebben op eindversie, is het verwerken van deze feedback niet bij de vergoeding/prijs inbegrepen. SEVN Media Producties kan de eindversie eventueel nog aanpassen naar de feedback van de Opdrachtgever, maar deze 3e feedbackronde zal SEVN Media Producties afzonderlijk aan de Opdrachtgever factureren.

Artikel 14 Levering Producten

Levering ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever.

Levering ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever.

Levering vindt in beginsel digitaal plaats door middel van een downloadlink die via de e-mail aan de Opdrachtgever wordt verstrekt. De Opdrachtgever kan, tegen een extra vergoeding, een fotoboek of USB geleverd krijgen met daarin/daarop de Producten.

De Opdrachtgever is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Opdrachtgever op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Opdrachtgever, nadat SEVN Media Producties de Opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld.

De Opdrachtgever is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Opdrachtgever op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 15 Koop en Dienstverlening op afstand

De Koop en Dienstverlening op afstand is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop en Dienstverlening op afstand heeft SEVN Media Producties het recht de Opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop en Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever in beginsel het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien SEVN Media Producties niet heeft voldaan aan zijn/haar informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Opdrachtgever in beginsel het recht de Overeenkomst gedurende 1 jaar na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien SEVN Media Producties in 1 jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 dagen te lopen.

Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort SEVN Media Producties uiterlijk 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Geen herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien SEVN Media Producties met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra SEVN Media Producties de Dienst volledig heeft verricht.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • Onroerende goederen;
 • Financiële Diensten;
 • Diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 • Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • Kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 • Producten en/of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SEVN Media Producties geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • Verzegelde Producten waarvan de Opdrachtgever de zegel heeft verbroken;
 • Hygiënische Producten waarvan de Opdrachtgever de zegel heeft verbroken;
 • Producten en/of Diensten die met de instemming van de Opdrachtgever al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • Producten en/of Diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • Producten en/of Diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Producten en/of Diensten van persoonlijke aard;
 • Producten en/of Diensten op maat gemaakt.

Aangezien de Producten en Diensten van SEVN Media Producties op maat zijn gemaakt voor de Opdrachtgever, bestaat er voor de Opdrachtgever geen mogelijkheid om de Producten en Diensten te retourneren of om zijn/haar geld terug te krijgen.

Artikel 16 Risico-overgang

De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de Producten aan de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument, dan wel tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de Producten aan de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf voor rekening en risico van SEVN Media Producties.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten in de macht van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht, dan wel op het moment waarop de Producten aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

Alle door SEVN Media Producties in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van SEVN Media Producties totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 18 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

SEVN Media Producties behoudt zich de rechten en bevoegdheden die hem/haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

SEVN Media Producties behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Licentie

Toestemming voor het gebruik van een Product door de Opdrachtgever wordt uitsluitend voorafgaand en schriftelijk (of per e-mail) verleend in de vorm van een licentie door SEVN Media Producties.

Indien de omvang van de licentie niet is bepaald, geldt dat de licentie nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik van het Product, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld. 

Exclusieve exploitatie, meer dan eenmalig gebruik van het Product en/of in gewijzigde vorm en/of ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst niet hebben bedoeld, valt niet onder het exploitatierecht van de Opdrachtgever. Exclusieve exploitatie dient altijd expliciet en schriftelijk te worden overeengekomen. 

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om het exploitatierecht over te dragen aan een derde, tenzij SEVN Media Producties daar haar schriftelijke toestemming voor heeft verleend. 

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om sub-licenties te verlenen aan derden, tenzij SEVN Media Producties daar haar schriftelijke toestemming voor heeft verleend. 

Artikel 20 Naamsvermelding SEVN Media Producties en persoonlijkheidsrechten

Bij gebruik van een Product van SEVN Media Producties dient de Opdrachtgever de naam van de fotograaf te vermelden of er dient een verwijzing naar het Product in de publicatie te worden opgenomen. 

De Opdrachtgever dient bij verveelvoudiging en openbaarmaking van een Product, te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf in acht te nemen, conform artikel 25 lid 1 sub c en sub d Auteurswet. 

Bij gebruik van het Product dient de Opdrachtgever een bewijs van naamsvermelding te versturen naar SEVN Media Producties. 

Voor iedere inbreuk op de aan SEVN Media Producties toekomende persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door SEVN Media Producties gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder dat SEVN Media Producties het recht op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) verliest, conform artikel 25 Auteurswet. 

Artikel 21 Doorverkoop en modificering 

De Producten die SEVN Media Producties levert zijn uniek. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Producten te kopiëren, aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden. 

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de Producten te modificeren en vervolgens aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden. 

Artikel 22 Onderzoek en reclame

De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken op zichtbare en niet-zichtbare gebreken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2 maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek. 

Het recht op eventuele (gedeeltelijke) herstel of vervanging komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever SEVN Media Producties binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 23 Klachten, retourneren en ruilen

Klachten omtrent de geleverde Producten of Diensten dient de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na levering schriftelijk (of per e-mail) aan SEVN Media Producties mee te delen 

Aangezien de Producten en Diensten van SEVN Media Producties op maat zijn gemaakt voor de Opdrachtgever, bestaat er voor de Opdrachtgever geen mogelijkheid om de Producten en Diensten te retourneren of om zijn/haar geld terug te krijgen.

SEVN Media Producties heeft het recht om met de Opdrachtgever overeen te komen dat zij de Opdrachtgever een nieuw Product toe te zenden, in ruil voor het oorspronkelijk geleverde Product. De beoordeling of het geleverde Product in aanmerking komt voor levering van een nieuw Product, komt geheel toe aan SEVN Media Producties. In het geval SEVN Media Producties voornemens is tot het leveren van een nieuw Product, zal zij een nieuw Product leveren binnen een redelijke termijn, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden. 

Artikel 24 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door SEVN Media Producties aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur.

Betaling geschiedt achteraf: nadat de Dienst is uitgevoerd. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door SEVN Media Producties aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

SEVN Media Producties is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren.

SEVN Media Producties en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van SEVN Media Producties en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens SEVN Media Producties onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 25 Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft SEVN Media Producties, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft SEVN Media Producties, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft SEVN Media Producties pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat SEVN Media Producties de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 26 Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij SEVN Media Producties.

De Opdrachtgever dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur van de Tegoedbon is 1 jaar, tenzij op de Tegoedbon een afwijkende geldigheidsduur is vermeld.

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 27 Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft SEVN Media Producties het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is SEVN Media Producties bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst SEVN Media Producties omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SEVN Media Producties kan worden gevergd.

SEVN Media Producties behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 28 Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is SEVN Media Producties bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is SEVN Media Producties bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst SEVN Media Producties omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van SEVN Media Producties kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SEVN Media Producties kan worden gevergd;
 • De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • De Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SEVN Media Producties op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien SEVN Media Producties de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is SEVN Media Producties niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door SEVN Media Producties geleden schade.

Artikel 29 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan SEVN Media Producties of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SEVN Media Producties geen invloed kan uitoefenen en waardoor SEVN Media Producties niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het SEVN Media Producties wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door SEVN Media Producties in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

SEVN Media Producties heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SEVN Media Producties zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel SEVN Media Producties als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt SEVN Media Producties zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien SEVN Media Producties ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SEVN Media Producties gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 30 Aansprakelijkheid

De Overeenkomst tussen SEVN Media Producties en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. SEVN Media Producties garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd, maar kan nimmer een bepaald resultaat garanderen.

SEVN Media Producties is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van SEVN Media Producties

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

SEVN Media Producties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

SEVN Media Producties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SEVN Media Producties is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SEVN Media Producties kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SEVN Media Producties of zijn leidinggevende ondergeschikten.

SEVN Media Producties is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien SEVN Media Producties aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SEVN Media Producties beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door SEVN Media Producties aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat SEVN Media Producties overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor SEVN Media Producties aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan SEVN Media Producties te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens SEVN Media Producties vervalt binnen 1 jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 31 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart SEVN Media Producties voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien SEVN Media Producties uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SEVN Media Producties zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van SEVN Media Producties en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 32 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens SEVN Media Producties en de door SEVN Media Producties (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Artikel 33 Geheimhouding

Zowel SEVN Media Producties als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 34 Privacy

SEVN Media Producties handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan SEVN Media Producties verstrekt, zal SEVN Media Producties zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. SEVN Media Producties zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

SEVN Media Producties mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is SEVN Media Producties niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat SEVN Media Producties de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek kan benaderen. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, dient de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 35 Cookies

Bij het bezoeken van de website kan SEVN Media Producties informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die SEVN Media Producties verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 36 Wijziging Algemene Voorwaarden

SEVN Media Producties heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

SEVN Media Producties zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 37 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SEVN Media Producties partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen SEVN Media Producties en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.